chua khanh ninh
   Kinh kim cang bát nhã ba la mật (tâm kinh)
Kinh kim cang bát nhã ba la mật (tâm kinh) Thầy Thích Trí Thoát  tụng .  

             "

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng