chua khanh ninh
  Kinh giảng Phật Pháp
Kinh Giảng Chú Đại Bi
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni , Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.
KINH KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
HƯƠNG TÁN Lư hương xạ nhiệt, Pháp-giới mông huân. Chư Phật hải hội tất diêu văn, Tùy xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân. NAM-MÔ HƯƠNG-VÂN-CÁI BỒ-TÁT. (3 lần)
Trang - [1]
Album Ảnh


Video Kinh Giảng