chua khanh ninh
  Kinh Pháp
Tụng Kinh Địa Tạng
Tụng Kinh Địa Tạng (Thầy Thích Trí Thoát tụng)  
Tụng Kinh Pháp Hoa - Phẩm Thí Dụ - Quyển II
Tụng Kinh Pháp Hoa - Phẩm Thí Dụ - Quyển II  
Kinh kim cang bát nhã ba la mật (tâm kinh)
Kinh kim cang bát nhã ba la mật (tâm kinh) Thầy Thích Trí Thoát  tụng .  
Kinh Chú Đại bi
Kinh Chú Đại bi - Thầy Thích Trí Thoát  tụng .  
Tụng Kinh Pháp Hoa
Tụng Kinh Pháp Hoa  
Kinh A Di Đà - Thích Trí Thoát tụng
Kinh A Di Đà - Thích Trí Thoát tụng
Truyện Đọc Phật Giáo sưu tầm
Truyện Đọc Phật Giáo "
Kinh Tụng sưu tầm tổng hợp
Kinh Tụng
Bồ tát Quán Thế Âm với Phẩm Phổ Môn - Kinh Pháp Hoa
Phổ Môn nghĩa là cửa ngõ cùng khắp mọi nơi. Và là cửa ngõ giúp ta đi vào mười như thị của mọi sự hiện hữu, để thấy rõ bất cứ sự hiện hữu nào cũng có mười như thị, gồm: Tướng như thị, tính như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, bản mạt cứu cánh như thị.
45. Lời vàng Phật dạy (Kinh Pháp cú - Dhammapada)
KINH PHÁP CÚ là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc.
Trang - [1]
Album Ảnh


Video Kinh Giảng